BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
STT TÊN SẢN PHẨM LINK XEM VÀ DOWLOAD GIẤY PHÉP
1  Men’ Vodka 50 ToVol (50 +-2 %Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/men-50.pdf
2 Rượu đình làng táo mèo đông trùng hạ thảo 30%Vol http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/dong-trung.pdf
3 Sân đình rượu Dừa 18% Vol (18+_ 4 Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/ruou-dua.pdf
4 Rượu sân đình Chuối Hột 29,5% Vol (29,5± 2 % Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/san-dinh-ruou-chuoi-hot.pdf
5 Men’ Sheriff Gold Edition Vodka 40 % Vol (40± 2 % Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/sheriff-gold-edition-40.pdf
6 Men’ Sheriff Gold Edition Vodka 30 % Vol (30± 2 % Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/sheriff-gold-edition-30.pdf
7 Men’ Sheriff Premium Vodka 40 % Vol (40± 2 % Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/sheriff-premium-vodka-40.pdf
8 Men’ Sheriff Premium Vodka 30 % Vol (30± 2 % Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/sheriff-premium-vodka-30.pdf
9 Rượu điình làng ba kích đông trùng hạ thảo 30% (±2% Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/ruou-diinh-lang-ba-kich-dong-trung-ha-thao-30-2-vol.pdf
10 Rượu đình làng chuối hột đông trùng hạ thảo 30% (±2% Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/ruou-dinh-lang-chuoi-hot-dong-trung-ha-thao-30-2-vol.pdf
11 Rượu điình làng táo mèo đông trùng hạ thảo 30% http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/ruou-diinh-lang-tao-meo-dong-trung-ha-thao-30.pdf
12 Men’ Vodka 50% vol (50±2% Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/vodka-50-vol-502-vol.pdf
13 Men’ Vodka 29,5% Vol (29,5±2% Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/vodka-295-vol-2952-vol.pdf
14 Men’ Vodka 39,5% Vol (39,5±2% Vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/vodka-395-vol-3952-vol.pdf
15 Hồng hạc tửu Đông trùng hạ thảo 30±2 %Vol http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/aroma-hong-hac.pdf
16 SHERIFF STAR GOLD EDITON PREMIUM VODKA
30 %vol 565 ML
http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/aroma-star-gold.pdf
17 SHERIFF STAR SILVER EDITON PREMIUM VODKA
30 % VOL 565 ML
http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/aroma-voka-star.pdf
18 Sân đình rượu ngô 19.5% vol (±2%vol) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/aroma-san-dinh-ruou-ngo-19.5vol.pdf
19 Hồng Hạc tửu http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/aroma-nguu-chuong-chi.pdf
20 Korea baby gíneng men’s vodka 27 ±3 % vol http://antoanthucphamhungyen.vn/tracuu/view-1794-Cong-ty-co-phan-ruou-bia-nuoc-giai-khat-Aroma/
21 Nắp Đình Làng (Dinh Lang) http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/nap-dinh-lang.pdf

22              HỒNG HẠC TỬU SÂM MACA  http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/aroma-hong-hac-tuu-sam.pdf

23 VANG FUME : http://antoanthucphamhungyen.vn/uploads/aroma.fume.pdf